Retour à l'accueil
Image
Image

GEBRUIKSVOORWAARDEN

28 december 2021

DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN (DE “ALGEMENE VOORWAARDEN”) BEHEERSEN UW GEBRUIK VAN DE  BEWIZ WEBSITE, DIE TOEGANKELIJK IS OP HET ADRES WWW.BEWIZHARDSELTZER.COM, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, DE STARTPAGINA EN ALLE ANDERE PAGINA’S ONDER DEZELFDE TOPLEVEL DOMEINNAAM, EN ALLE INHOUD DAAROP (DE “SITE”), ZOALS AANGEBODEN DOOR PERNOD RICARD FRANCE, (“PERNOD RICARD” OF “WIJ”).

WIJ KUNNEN DE ALGEMENE VOORWAARDEN OP TIJD EN STOND EN ZULKS TE ALLEN TIJDE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING AAN U, WIJZIGEN  DOOR DERGELIJKE WIJZIGINGEN OP DE SITE TE PLAATSEN. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, AANVAARDT U EN STEMT U IN MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, EVENALS MET HET PRIVACYBELEID EN HET COOKIEBELEID. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAG U DE SITE NIET OPENEN OF ANDERSZINS GEBRUIK MAKEN VAN DE SITE. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE NA EVENTUELE WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN, STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN.

WETTELIJKE KENNISGEVING

Bewiz (het “Merk”) is een handelsmerk dat eigendom is van Pernod Ricard France.

Uitgever
Deze website is eigendom van en wordt gepubliceerd door Pernod Ricard S.A., vennootschap naar Frans recht, ingeschreven onder het nummer 582 041 943, met een maatschappelijk kapitaal van 411 403 467,60 €, en met maatschappelijke zetel te 5, cours Paul Ricard, 75008 Parijs, Frankrijk. Pernod Ricard S.A. is de exclusieve licentiehouder van het merk.

Tel: (33) 4 91 11 11 11
Emailadres: consommateurs@pernod-ricard-france.com
Hoofdredacteur: Philippe Coutin

Hostingbedrijf
Pantheon Systems, Inc.
717 California Street, 3rd floor

San Francisco, CA 94108
Verenigde Staten

LEEFTIJDSVEREISTE VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE

Om toegang te krijgen tot of anderszins gebruik te maken van de Site, moet u minstens  de wettelijke leeftijd hebben waarop U handelingsbekwaam zijt  in het rechtsgebied waarin u verblijft of het rechtsgebied van waaruit u de Site bezoekt (afhankelijk van welke van beide van toepassing is). Is zulks niet het geval, verlaat dan deze Site. Indien u de vereiste leeftijd heeft, verzoeken wij u onze producten met mate te consumeren.

In bepaalde landen is het verboden een site als de onze te raadplegen, omdat de plaatselijke wetgeving de verkoop en/of promotie van alcoholische dranken beperkt. Indien u deze Site raadpleegt vanuit een land waar dergelijke beperkingen gelden, verzoeken wij u onmiddellijk de verbinding te verbreken. Als u niet bekend bent met de wetten van uw land op dit gebied, raden wij u aan deze Site te verlaten en uw rechten te raadplegen alvorens verder te gaan.

Bepaalde inhoud op de Site kan materiaal bevatten dat als ongepast of aanstootgevend kan worden beschouwd. Indien u materiaal op de Site als ongepast of aanstootgevend beschouwt, verzoeken wij u deze Site onmiddellijk te verlaten.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  • Bescherming van de Site en de inhoud ervan door intellectuele eigendomsrechten

De Site zelf, zoals zijn opbouw, zijn presentatie, zijn grafische normen en alles wat hij bevat, evenals al het materiaal (teksten, grafieken, grafische voorstellingen, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, enz.) dat op de Site wordt gepubliceerd, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van het auteursrecht (hierna de “Beschermde Elementen” genoemd). Wij zijn de eigenaar en/of de geautoriseerde gebruiker van de Beschermde Elementen.

Zonder dat deze lijst uitputtend is, zult u met name niet :

– de Beschermde Elementen of een deel ervan op welke wijze dan ook reproduceren, kopiëren, wijzigen, er een afgeleid werk van te maken, hersamenstellen,  herscheppen, verdelen, presenteren, vertonen, verspreiden, openbaar vertonen, overdragen,  verzenden,  publiceren, verkopen, toekennen, in onder-licentie geven, overdragen, ter beschikking stellen aan een derde, verhandelen.

– de Beschermde Elementen geheel of gedeeltelijk aanpassen of wijzigen, met name met het oog op het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot de Site en toegang tot de Site te nemen via andere middelen dan de verbindingsinterface met de gebruikersruimte, die voor dat doel via de Site ter beschikking wordt gesteld.

  • Bescherming van handelsmerken

Wij zijn de geautoriseerde gebruiker van het Merk en alle gerelateerde logo’s, labels en ontwerpen die op de Site weergegeven worden. Wij verlenen u geen licentie om deze te gebruiken door ze op de Site op te nemen.

U stemt er ook mee in en erkent dat alle ideeën, concepten, methodes, systemen, ontwerpen, plannen, technieken of ander soortgelijke materialen die u indient of anderszins naar de site communiceert (hierna te noemen “Inzendingen”), door ons gebruikt mogen worden op gelijk welke manier, met elk middel en op elke drager. U verleent Pernod Ricard exclusieve rechten op de inzendingen, op een onherroepelijke en royalty-vrije basis voor alle doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke reproductie, zoals download, reclame, verkoop, licentie, op alle gebieden door middel van elke methode die bekend is of nog bekend zal worden.

Indien blijkt dat u de eigenaar blijft van de morele rechten op de inzendingen (met inbegrip van de rechten op het auteurschap daarvan en op de eerbiediging daarvan), verklaart u hierbij dat (a) u niet eist dat enige persoonlijk identificeerbare informatie wordt geassocieerd met de inzendingen, of afgeleide of bijgewerkte werken daarvan; (b) u geen bezwaar hebt tegen de reproductie van de inzendingen door ons, onze rechtverkrijgenden, begunstigden of enige persoon aan wie wij een licentie verleend hebben; en (c) u, voor zover wettelijk toegestaan, hierbij afstand doet van alle morele rechten die u mogelijk hebt op de inzendingen.

GEBRUIKERSINFORMATIE:

Tijdens uw gebruik van de site kan u worden gevraagd bepaalde informatie aan ons te verstrekken en kunnen wij bepaalde informatie over u en uw gebruik van de site verzamelen (dergelijke informatie wordt hierna “Gebruikersinformatie” genoemd). Het informatieverzamelings- en gebruiksbeleid van Pernod Ricard met betrekking tot dergelijke Gebruikersinformatie wordt uiteengezet in het Privacybeleid van de Site. U erkent en stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid, inhoud en het bijwerken van uw gebruikersgegevens.

NIET VERTROUWELIJKHEID:

U gaat ermee akkoord en erkent dat door het gebruik van deze Site, alle communicatie en/of informatie die door u naar of via de Site wordt verzonden, met uitzondering van uw persoonlijke gegevens (die vallen onder ons Privacybeleid zoals hier uiteengezet), als niet vertrouwelijk of geheim zal worden behandeld.

GEBRUIKERSGEDRAG:

U verzekert en stemt ermee in dat u tijdens het gebruik van de Site geen materiaal zult uploaden, plaatsen, verzenden, of verdelen of anderszins publiceren via de Site dat: (a) beschermd is door auteursrechten, andere eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten, of afgeleide werken met betrekking daartoe, behalve zoals toegestaan in dit document of anderszins vooraf goedgekeurd voor gebruik door de eigenaar van het betreffende recht; (b) onwettig, bedreigend, treiterend, godslasterlijk, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, bedrieglijk, frauduleus is, of expliciete of grafische beschrijvingen of verslagen van seksuele handelingen bevat (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gewelddadig of bedreigend taalgebruik van seksuele aard,  gericht op een ander individu of een groep individuen), die  inbreuk maken op andermans privacy of haatdragend zijn, (c) dat andere gebruikers beperkt of verhindert de Site te gebruiken en ervan te genieten, (d) gedrag uitmaakt of aanmoedigt dat een strafbaar feit zou uitmaken of aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of (e) een virus of andere schadelijke component, reclame van welke aard dan ook, of valse of misleidende aanduidingen van oorsprong of feitelijke verklaringen bevat. U garandeert ook en gaat ermee akkoord dat  (a) u zich  niet zult voordoen als een andere persoon of entiteit ; (b) u geen  informatie of ander materiaal verkregen via de Site zult uploaden, plaatsen, publiceren, verzenden, reproduceren, distribueren of op enigerlei wijze zult exploiteren voor commerciële doeleinden (anders dan uitdrukkelijk toegestaan door de leverancier van dergelijke informatie of ander materiaal); (c) u niet zal deelnemen aan spamming of flooding; of (d) U niet zal proberen om via de Site ongeautoriseerde toegang te krijgen tot andere computersystemen. Behalve wanneer het hierin uitdrukkelijk anders toegestaan is, mag u geen enkel onderdeel van de Site zelf of daarvan afgeleide werken uploaden, plaatsen, publiceren, reproduceren, verzenden of op enigerlei wijze verdelen, aangezien de Site en alle onderdelen van de Site beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten. Wij hebben geen verplichting om enige inhoud op of via de Site te controleren en wij nemen geen verplichting op ons om dit te doen. U erkent en stemt er echter mee in dat wij het recht behouden de Site te monitoren en alle informatie openbaar te maken indien dit noodzakelijk of gepast is om te voldoen aan een wet, reglementering of ander verzoek van de overheid, om de Site naar behoren te exploiteren, of om onszelf of onze gebruikers te beschermen. Wij zullen niet opzettelijk een privé-emailbericht controleren of openbaar maken, tenzij de wet ons hiertoe verplicht. Wij behouden ons het recht voor om te weigeren informatie of materiaal te plaatsen of te verwijderen, geheel of gedeeltelijk, dat naar ons eigen goeddunken onaanvaardbaar, ongewenst, ongepast of in strijd met deze Algemene Voorwaarden is. U gaat ermee akkoord Pernod Ricard, haar directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle claims, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van, zonder beperking, redelijke juridische kosten en honoraria, die op enigerlei wijze voortvloeien uit uw gebruik van de site of het plaatsen of verzenden van berichten, informatie, software of ander materiaal via de site door u.

AFWIJZING VAN GARANTIES:

DE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE INHOUD, FUNCTIES EN MATERIALEN WORDT AANGEBODEN “ZOALS HIJ IS”, ZONDER EENDERWELKE GARANTIE, NOCH EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, EENDERWELKE GARANTIE VOOR INFORMATIE OF ONONDERBROKEN TOEGANG, EENDERWELKE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, BRUIKBAARHEID OF INHOUD VAN INFORMATIE, EN EENDERWELKE GARANTIE MET BETREKKING TOT TITEL, DE AFWEZIGHEID VAN INBREUKEN, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PERNOD RICARD GARANDEERT NIET DAT DE SITE OF DE ERIN OPGENOMEN FUNCTIES, KENMERKEN OF INHOUD TIJDIG, VEILIG, ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN OF DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. PERNOD RICARD GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE SITE AAN DE EISEN VAN DE GEBRUIKERS ZAL VOLDOEN. GEEN ENKEL ADVIES, RESULTAAT OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN PERNOD RICARD OF VIA DE SITE, SCHEPT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN WORDT VERMELD. ALS U ONTEVREDEN BENT OVER DE SITE, IS UW ENIGE REMEDIE HET GEBRUIK VAN DE SITE TE STAKEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

IN GEEN GEVAL (maar onverminderd de aansprakelijkheid van Pernod Ricard in geval van opzettelijk wangedrag of frauduleus gedrag) ZAL PERNOD RICARD OF EEN VAN HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, FILIALEN, OF INHOUD- OF DIENSTVERLENERS, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLG-, VOORBEELD- OF BESTRAFFENDE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE OF DE INHOUD, MATERIALEN EN FUNCTIES DIE DAARMEE VERBAND HOUDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN INKOMSTEN, OF VERWACHTE WINST OF VERLOREN ZAKEN OF VERLOREN VERKOOP, ZELFS INDIEN HAVANNA CLUB INTERNATIONAL S.A. OF DERGELIJKE PERSOON OP DE HOOGTE GEBRACHT WERD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP BEPAALDE GEBRUIKERS. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL PERNOD RICARD AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR OF IN VERBAND MET ENIGE INHOUD DIE DOOR OF NAMENS EEN GEBRUIKER OF ANDERE PERSOON OP OF VIA DE SITE WORDT GEPLAATST, VERZONDEN, UITGEWISSELD OF ONTVANGEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PERNOD RICARD jegens u voor alle schade, verliezen en rechtsvorderingen (ongeacht of deze voortvloeien uit een contract of uit een onrechtmatige daad, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid of anderszins) ALS GEVOLG VAN de algemene voorwaarden of uw gebruik van de site, in totaal 100 euro (honderd euro) te boven gaan.

LINKS VAN EN NAAR DE SITE:

U erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid of beschikbaarheid van informatie die wordt verstrekt door websites waarnaar u vanaf de Site kunt linken (“Gekoppelde Sites”). De beslissing om de links te activeren behoort u toe en valt onder uw uitsluitende verantwoordelijkheid. Voor het aanmaken van links vanaf de Site is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist, die per e-mail kan worden aangevraagd op het volgende adres consommateurs@pernod-ricard-france.com. Links van en naar gekoppelde Sites vormen geen goedkeuring door of associatie met Pernod Ricard  van dergelijke sites of de inhoud, producten, advertenties of andere materialen die op dergelijke sites worden aangeboden. Pernod Ricard is geen auteur van, redacteur van, of toezichthouder op deze Gekoppelde Sites. U erkent en stemt ermee in dat Pernod Ricard niet rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op gelijk welke dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op dergelijke gekoppelde Sites.

TOEPASSELIJKE WETTEN:

Deze Site wordt beheerd vanuit Frankrijk. In alle zaken die verband houden met deze Site, is de Franse wet van toepassing. Wij verklaren niet dat de materialen op de Site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Personen die ervoor kiezen deze Site vanuit andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

DIVERSEN:

Wij behouden ons het recht voor om, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken, elk aspect van de Site te beëindigen, te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inhoud, functies of de uren beschikbaarheid. Wij kunnen ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies van de Site of uw toegang beperken tot een deel van de Site of de gehele Site zonder voorafgaande kennisgeving of boete.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, worden alle overige bepalingen geacht onverminderd van kracht te blijven.

Laatste update: 28 december 2021

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

You have to be over 18 to enter this site

Please enter your date of birth

Please enter a valid value for the fields: {fields}

You must be of legal age to access the site

Remember me

Don't tick this box if your computer can be accessed by people under legal drinking age

PERNOD RICARD FRANCE is responsible for the processing, within the meaning of Regulation 2016/679/EU, of your personal data collected on this website. You may at any time exercise your rights of access, rectification, deletion, restriction, portability and opposition, give general or specific instructions on how your personal data is to be processed and may be used after your death or withdraw your consent at any time without this affecting the lawfulness of the processing based on your consent given before it was withdrawn, by contacting us at the following e-mail address: consommateurs@pernod-ricard-france.com. You may also submit a complaint to the Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris. For further information, please refer to our Privacy Policy.

Change language